VGA - Card màn hình

VGA card màn hình msi 1060 6gb
7.000.000
3.800.000
VGA card màn hình msi 960 2gb
2.500.000
1.800.000
VGA card màn hình msi 1060 3gb
4.500.000
2.900.000
VGA card màn hình giga 1060 6gb
7.000.000
3.900.000
VGA card màn hình giga 730
9.000.000
500.000
VGA card màn hình msi 1050 2gb
2.500.000
1.800.000
VGA card màn hình giga 1060 3gb
4.500.000
2.900.000